Regulamin

 GWARANCJA
1. Poniższe określania zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie: 
a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego;
b) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
c) „Urządzenie” oznacza urządzenie, którego nazwa oraz model zostały wyszczególnione w treści;
d) „Producent” oznacza Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe STROBOS Mateusz Krzyżoś z siedzibą w Trzebini, adres: ul. Armii Krajowej 4, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282234981, REGON: 121338751 udzielające niniejszej Gwarancji, który dokonał sprzedaży Urządzenia o nazwie oraz modelu wyszczególnionym w Karcie Gwarancyjnej;
e) „Kupujący” oznacza osobę posiadającą prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji;
2. Producent udziela Kupującemu gwarancji na Urządzenie na okres 4 lat (48 miesięcy), 2 lat (24 miesięcy) od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. 
3. Producent zobowiązany jest, z zachowaniem warunków określonych poniżej, według swego wyboru, do zwrotu zapłaconej ceny, usunięcia wad fizycznych Urządzenia lub dostarczenia Urządzenia wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie gwarancji.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniach, nie obejmuje w szczególności: 
a) uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych, 
b) uszkodzeń powstałych w skutek nieprawidłowego montażu, instalacji Urządzenia oraz uszkodzeń wynikających z wad pojazdu, na którym Urządzenie zostało zainstalowane;
c) uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenia pioruna, pożar, zalanie lub inne niekontrolowane zjawiska niezależne od Producenta; tymczasowego pojawienia się śladowych ilości wody/pary wewnątrz Urządzenia; zużycia materiału kloszy lamp (płowienie); uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania lamp z uchwytami magnetycznymi; uszkodzeń elementów dostarczonych gratis razem z Urządzeniem, jak np. włączniki, kostki elektryczne, uchwyty, uszkodzeń Urządzenia spowodowanych jego użytkowaniem w sposób nie zgodny z przeznaczeniem; uszkodzeń Urządzenia spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją lub instalacją dokonaną przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień’ przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Urządzenia dokonanych przez inne osoby niż Producent.
5. Producent nie ponosi kosztów demontażu oraz montażu Urządzenia z pojazdu celem wysłania do naprawy, Producent nie ponosi również kosztów przysłania urządzenia do serwisu oraz nie gwarantuje urządzenia zastępczego na czas naprawy.
6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawiadomić Producenta o wadzie Urządzenia dostrzeżonej przy odbiorze jak i o braku dokumentu potwierdzając ego zakup. 
7. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia. 
8. Producent nie prowadzi serwisu wyjazdowego. 
9. Warunkiem realizacji przez Producenta uprawień gwarancyjnych jest: 
a) poinformowanie  Producenta o wadzie, uszkodzeniu niezwłocznie po jego wykryciu, 
b) w terminie 5 dni od dnia ujawnienia się wady Kupujący ma obowiązek przedstawić wniosek reklamacyjny zawierający opis wady/uszkodzenia, podania daty jej ujawnienia oraz sposobu używania Urządzenia.
c) dołączenie do wniosku reklamacyjnego kserokopii faktury/paragonu
d) dostarczenie urządzenia na koszt Kupującego do siedziby Producenta
10. Wnioski reklamacyjne, a także inne pisma reklamacyjne powinny zostać dostarczone przez Kupującego na adres Producenta lub inny na adres e-mail Producenta.
11. Producent udzieli pisemnej/telefonicznej/mailowej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia utrzymania Urządzenia wraz z prawidłowym wnioskiem reklamacyjnym.
12. W przypadku uwzględnienia gwarancji, Producent przystąpi do realizacji jego zobowiązań wynikających z Gwarancji. 
13. W przypadku uwzględniania gwarancji, Producent zgodnie z punktem 3 dokona zwrotu ceny za urządzenie, jeżeli Producent uzna, że usunięcie wad fizycznych Urządzenia lub dostarczenie Urządzenia wolnego od wad jest niemożliwe. Zwrot ceny wiąże się ze zwrotem Producentowi wadliwego Urządzenia. 
14. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia sprawności Urządzenia przed jego zabudowaniem.
15. Z uwagi na udzieloną gwarancję odpowiedzialności Producenta z tytułu rękojmi za wady urządzenia zostaje wyłączone.
16. Prawo do gwarancji zostaje utracone wraz z rozpoczęciem postępowania komorniczego w związku z zaległościami wynikającymi z dokumentu sprzedaży. 
17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Gwarancji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Zwroty

1. Przy odbiorze towaru Kupujący zobowiązany jest w obecności przewoźnika sprawdzić stan oraz zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uszkodzeń urządzenia lub braku zamówionych produktów należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkodowy. Kopia protokołu powinna zostać wysłana na adres info@strobos.pl
2. Wszystkie produkty będące przedmiotem zwrotu muszę zostać prawidłowo zabiezpieczone przez Kupującego na czas transportu zwrotnego. 
3. Wszystkie zwroty mogą nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do firmy P.P.H. Strobos. 
4. Zwroty wysłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt Kupującego. 
5. Reklamacje na braki ilościowe w dostawie należy zgłosić w dniu odbioru przesyłki na adres mailowy: info@strobos.pl, wraz z dołączonymi zdjęciami przesyłki.
6. Reklamacje na pomyłki w asortymencie w dostawie należy zgłosić w dniu odbioru przesyłki na adres mailowy: info@strobos.pl, wraz z dołączonymi zdjęciami przesyłki.
7. Kupujący w przypadku zwrotu towaru odsyła go na adres: P.P.H STROBOS ul. Armii Krajowej 4, 32-540 Trzebinia na własny koszt.