http://www.strobos.pl/

Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe STROBOS Mateusz Krzyżoś uzyskało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Prrogram Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wiedza, Poddziałanie 1.2.2 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" na realizację projektu nr RPMP.01.02.02-12- 0563/16 pt. "Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie PPH STROBOS Mateusz Krzyżoś w celu prowadzenia badań w branży oświetlenia ostrzegawczego".

Przedmiotem Projektu jest utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie PPH STROBOS Mateusz Krzyżoś, które umożliwi realizację prac B+R w branży oświetlenia ostrzegawczego dla pojazdów specjalnych takich jak: pojazdy pomocy drogowej, służby drogowej, wozy strażackie, karetki pogotowia itp. Utworzenie własnego OBR jest niezbędne do realizacji strategii rozwoju firmy, prowadzenia dalszych prac B+R i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Projekt zakłada:

1. Budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego.

2. Zakup infrastruktury badawczej.

W ramach agendy badawczej w utworzonym Centrum Badawczo- Rozwojowym planowane jest opracowanie dwóch projektów:

- tablicy zamykającej wraz z aerodynamicznym buforem zderzeniowym, który ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo w przypadku kolizji. Będzie to możliwe dzięki amortyzacji uderzenia. Do poprawy bezpieczeństwa przyczynią się również lampy LED o kształcie strzały świetlnej, które zmaksymalizują widoczność przy minimalizacji zużycia energii elektrycznej.

- lampy ostrzegawczego tzw. belki sygnalizacyjnej, która charakteryzować się będzie wysokimi parametrami w zakresie widoczności przy bardzo niskich współczynnikach oporu powietrza. Belka będzie wykorzystywać mniej energii niż dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 343 100,00 zł.

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 283 500,00 zł.